Łódź, dnia 29 maja 2009r.

 

 

Uchwała

o zmianach w  Statucie

Towarzystwa  Badań  i  Stosowania  Metody  Ilizarowa ASAMI - Polska

 

 

W wyniku jawnego głosowania w dniu 29 maja 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Badań  i  Stosowania  Metody  Ilizarowa ASAMI - Polska wprowadza następujące zmiany w Statucie Towarzystwa:

 

1. Art. 1, Rozdziału I

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

Towarzystwo Badań i Stosowania Metody Ilizarowa, zwane dalej Towarzystwem, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest Warszawa.

W kontaktach międzynarodowych Towarzystwo używa nazwy Association for the Study and Application of the Methods of Ilizarov - ASAMI (Poland).

 

2. Art. 3, Rozdziału II

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

 1. Celem Towarzystwa jest promocja, zjednoczenie i koordynacja działania tych osób, które są zainteresowane problematyką stabilizacji zewnętrznej oraz metodą osteogenezy dystrakcyjnej  Ilizarowa.
 2. Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest ułatwienie wymiany poglądów i doświadczeń oraz sprzyjanie postępowi nauki w zakresie stosowania metody Ilizarowa.
 3. Towarzystwo współpracuje z innymi organizacjami tego typu na świecie (ASAMI) oraz innymi stowarzyszeniami naukowymi.

 

3. Art. 4 Rozdziału II

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

1. Zadania swe Towarzystwo realizuje poprzez:

 

- organizację posiedzeń naukowych (Konferencji)  co najmniej raz na dwa lata,

- organizację kursów teoretycznych i praktycznych,

- nagradzanie szczególnych osiągnięć członków,

- publikację materiałów naukowych,

- standaryzację mianownictwa,

- integrowanie działań teoretyków i praktyków z różnych dyscyplin wiedzy zajmujących się metodą Ilizarowa

2. Towarzystwo nakłada na organizatora Konferencji obowiązek powołania Komitetu Naukowego działającego według Regulaminu Komitetu Naukowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 


3. Art. 6, Rozdziału III

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz stosujący w praktyce lekarskiej metodę Ilizarowa oraz przedstawiciel nauk przyrodniczych lub technicznych zajmujący się w swojej pracy zagadnieniami będącymi przedmiotem zainteresowań Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba, która z racji zainteresowania rozwojem metody Ilizarowa wspiera działalność Towarzystwa organizacyjnie i finansowo.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba godna specjalnego wyróżnienia z powodu dużego wkładu w rozwój metody Ilizarowa.
 4. Członkiem seniorem zostaje członek zwyczajny po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

 

5. Art. 7 Rozdziału III

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do płacenia składek, z czego zwolnieni są członkowie wspierający, honorowi i seniorzy
 3. Obowiązkiem wszystkich członków jest respektowanie statutu Towarzystwa i uchwał Zarządu.

 

6. Art. 8 Rozdziału III

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd na podstawie złożonego przez kandydata wniosku potwierdzonego rekomendacją dwóch członków zwyczajnych.
 2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek podpisany przez trzech członków zwyczajnych.

 

7. Art. 13, Rozdziału IV

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 

 1. Wytyczanie generalnych kierunków pracy i planów Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie wniosków w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 5. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.
 6. Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego.
 7. Uchwalanie regulaminów wyboru władz Towarzystwa oraz działalności Zarządu i członków Towarzystwa.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Towarzystwa.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreśleń z listy członkowskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia majątku.
 11. Zatwierdzanie tematyki, miejsca i ośrodka organizującego konferencje naukowe.

 


8. Art. 14, Rozdziału IV

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

 1. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków ma Zarząd lub Komisja Rewizyjna na wniosek więcej niż połowy członków Towarzystwa.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają członków pisemnie na 14 dni przed terminem jego odbycia.

 

 

 

9. Art. 16, punkt 1,  Rozdziału IV

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

 

 1. Władzą Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd wybierany na 4 lata.  w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek. W razie potrzeby uzupełnienia swego składu Zarząd może dokonać tego w trybie dokooptowania spośród osób które otrzymały kolejno największa liczbę głosów w poprzednich wyborach do Zarządu, za wyjątkiem stanowiska Przewodniczącego Towarzystwa, który musi być wybrany w sytuacji wakatu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

 

10. Art. 22,  Rozdziału VI

Zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

Zmiana Statutu Towarzystwa może być dokonana wyłącznie na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania

 

Prof. dr hab. med. Marek Napiontek

 

 

 

Protokolant zebrania

 

Dr Paweł Koczewski

» Partnerzy
Partnerzy
 
0.1389s zapytań: 4(0.0445 s)